Regulamin

XV Integracyjnego Biegu Świąteczno – Sylwestrowego

pod patronatem
Burmistrza Grajewa oraz Starosty Powiatu Grajewskiego

Organizator: KS Maratonka, Centrum Organizacji Pozarządowych w Grajewie, Grajewskie Centrum Kultury .

Współorganizatorzy: Grajewo Miasto, Powiat Grajewski, Gmina Grajewo, MOSiR Grajewo, PSP w Grajewie, Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Młodzi dla Grajewa.

Cel: Popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie biegów masowych, sportowe pożegnanie Starego Roku, podsumowanie minionego sezonu biegowego. Bieg ma charakter koleżeński i integracyjny. Mile widziane przebrania sylwestrowe uczestników.

Termin i miejsce: 31 grudnia 2021 r. (piątek) godz. 09.30–12.00, start i meta w parku Wolności za Urzędem Miasta w Grajewie (ul. Strażacka).

Program:
godz. 09.45 – otwarcie, wspólne śpiewanie kolęd, rozgrzewka.
godz. 10.00 – 10.30 biegi dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 1000 m. Kategorie: przedszkolaki i klasy „0”, klasy I–II, klasy III–IV, klasy V–VI, klasy VII-VIII lub w zależności od ilości zgłoszeń. Dekoracje w biegach dziecięcych odbywać się będą bezpośrednio po każdym biegu.
Przewidujemy Mały Bieg Integracyjny dla wszystkich chętnych (200 m).
ok. godziny 10.30 odbędzie się start do głównego Integracyjnego Biegu Świąteczno-Sylwestrowego (rocznik 2005 i starsi) – dystans dowolny do około 3200 m. W ramach biegu głównego przeprowadzimy również konkurencję Nordic Walking.
ok. godz. 11.00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego.

Uczestnictwo: Udział w biegu głównym mogą wziąć wszyscy chętni posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań do startu w zawodach (osoby niepełnoletnie powinny mieć podpisaną zgodę rodziców). Nie będziemy prowadzili pomiaru czasu.

Zgłoszenia: Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane będą w dniu zawodów w parku miejskim w okolicy startu od godz. 9.30. Numerów startowych nie wydajemy. W biegu głównym sklasyfikujemy trzech pierwszych zawodników w kat. kobiet i mężczyzn.

Koszty: Nie pobieramy opłaty startowej. Koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy, koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.

Środki ostrożności
Zalecamy zachowanie dystansu społecznego, dezynfekcją rąk, noszenie maseczek. Osoby nie stosujące się do obowiązujących przepisów czy poleceń organizatorów w tym zakresie oraz postanowień regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w biegu.
Organizator zastrzega możliwość odwołania biegu lub zorganizowania imprezy w formie wirtualnej lub terminie późniejszym (ewentualny regulamin zostanie dodatkowo opublikowany) w przypadku niepomyślnej sytuacji epidemiologicznej lub obowiązywania ograniczeń i przepisów nadrzędnych.

Nagrody: Zwycięzcy biegów dziecięcych (miejsca 1–3) otrzymają upominki.
Dodatkowo – wszystkie dzieci biorące udział w biegu, na mecie otrzymają słodycze i medale.
Pierwszych trzech zawodników w Biegu Głównym w kat. mężczyzn i kobiet otrzyma upominki.
Przewidujemy nagrodę specjalną za najciekawsze przebranie.
Organizatorzy zapewniają na mecie ciepłe napoje i ciepły posiłek dla wszystkich chętnych.

Wszystkich członków KS Maratonka Grajewo zapraszamy po biegu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu do hali MOSiR w Grajewie, ul. Strażacka 2. Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek i spotkanie towarzyskie przy kawie i herbacie uczestników biegu.

Uwaga: Sprawy sporne, nieujęte w regulaminie, rozstrzyga organizator. Do rozstrzygania wszelkich kwestii oraz podejmowania decyzji związanych z organizacją biegu upoważnione są następujące osoby:
Waldemar Szycik – 516109383, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wiesław Jerulank – 604550860, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Borawski – 605241188, e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo tel. 604 550 860.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.