II Sztafeta Grajewska

Dni Grajewa 2022

Patronat lokalny: Dariusz Latarowski – Burmistrz Grajewa
Partnerzy medialni: e-grajewo.pl, grajewo.pl, grajewo24.pl, zyciegrajewa.pl

Organizatorzy:

Urząd Miasta Grajewa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Grajewie
Grajewskie Centrum Kultury
Klub Sportowy Maratonka

Współpraca:

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie
Jednostka Strzelecka 1011 ZS „Strzelec” OSW

1.    Miejsce i termin:

Grajewo 10.07.2022 r. (niedziela) godz. 9.45 – 13.00, tereny przy Grajewskiej Izbie Historycznej, ul. Legionistów 9.

2.    Program minutowy:

09.45  odprawa kapitanów drużyn;

10.00  zbiórka uczestników i uroczyste otwarcie przed budynkiem GIH w okolicy sceny plenerowej;

10.10  biegi eliminacyjne sztafety głównej 4 x 480 m;

11.00  start sztafety 4 x 960 m;

11.30  sztafeta pamięci Lecha Żabińskiego. Start sztafety 4 x 1440 m;

12.00  (około) start finału sztafety głównej 4 x 480 m;

12.30  (około) ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięskich drużyn;

13.00  zakończenie imprezy.

3.    Trasa biegu sztafetowego (nie posiada atestu PZLA):

Biegamy po ścieżce biegowo–spacerowej na terenie przy Grajewskiej Izbie Historycznej (długość pętli 480 m).

4. Zasady rywalizacji.

Zawody mają charakter koleżeński, pokazowy, rekreacyjny z elementami rywalizacji sportowej. Przeprowadzimy konkurencję sztafet na dystansach 4 x 480 m (sztafeta główna), 4 x 960 m oraz 4 x 1440 m. W sztafetach biorą udział drużyny co najmniej 2 osobowe, maksymalnie 4 osobowe (męskie, żeńskie lub mieszane). Przed dopuszczeniem do startu wszyscy zawodnicy każdej z drużyn muszą być zweryfikowani w biurze zawodów (muszą posiadać dowód tożsamości). Każda z drużyn może wziąć udział w więcej niż jednej konkurencji po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora (o ile nie będzie już wyczerpany limit miejsc). Każdy zgłoszony zawodnik musi pokonać dystans co najmniej jednej zmiany. O kolejności zmian decydują kapitanowie drużyn. W przypadku dużej ilości zgłoszeń odbędą się biegi eliminacyjne do finału sztafety głównej (i ewentualnie towarzyszących – na wniosek komisji sędziowskiej). Ilość biegów eliminacyjnych zależy od ilości zgłoszonych sztafet. Najsilniejsze drużyny zostaną rozstawione. W drodze eliminacji wyłonimy 6 sztafet do biegu finałowego. Zmiany podczas biegu mogą odbywać się tylko w wyznaczonej strefie. Prawidłowo dokonana zmiana polega na przekazaniu pałeczki sztafetowej (lub dotknięciu partnera) w strefie zmian. Nad poprawnością zmian i przebiegiem zawodów czuwać będzie komisja sędziowska. Nieprawidłowo dokonana zmiana, skracanie trasy, przejawy niesportowego zachowania, nieprzestrzeganie regulaminu i poleceń komisji sędziowskiej może skutkować dyskwalifikacją drużyny. Orzeczenia komisji sędziowskiej są ostateczne.

5.    Uczestnictwo i zgłoszenia

Uczestnictwo:

–     do startu w biegach sztafetowych dopuszczeni zostaną zawodnicy (zawodniczki), którzy ukończyli 16 rok życia oraz posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Od zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia wymagana będzie dodatkowo pisemna zgoda rodziców;

–     zawodnicy (zawodniczki) w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność, impreza jest ubezpieczona przez Organizatora;

–     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione;

–     przyjęcie numeru startowego bądź karty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

–     szatnie dla zawodników będą dostępne w budynku GIH.

Zgłoszenia:

–     zgłoszenia drużyn do biegów sztafetowych można dokonać mailowo na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (do 08.07.2022);

–     zgłoszenia do udziału w biegach sztafetowych przyjmowane będą również w dniu zawodów (o ile nie będzie wyczerpany limit) od godz. 8.30 do 9.30 w biurze zawodów w Grajewskiej Izbie Historycznej, ul. Legionistów 9;

–     zgłoszenie powinno zawierać nazwę sztafety, imię i nazwisko kapitana, dystans. Drużyny mogą być mieszane;

–     ustanawiamy następujące limity ilości sztafet: na dystansie 4 x 480 m – 20 drużyn, na dystansie 4 x 960 m – 10 drużyn, na dystansie 4 x 1440 m – 10 drużyn;

–     dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami:
86 261 11 34 lub 604 55 08 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty startowej nie pobieramy

6.    Klasyfikacje i nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe medale. Sztafety za miejsca I–III na wszystkich dystansach zostaną uhonorowane statuetkami, które wręczymy zawodnikom zwycięskich sztafet głównych.

Nie prowadzimy klasyfikacji z podziałem na kategorie wiekowe oraz kobiet i mężczyzn.

Uczestnikom biegów sztafetowych zapewniamy ponadto gadżety okolicznościowe, materiały promocyjne, numer startowy, agrafki, napój na mecie.

7.    Środki ostrożności

Zalecamy, aby w biurze zawodów znajdowało się nie więcej niż 5 zawodników z zachowaniem dystansu społecznego, dezynfekcją rąk, noszeniem maseczek (o ile nadrzędne przepisy nie będą stanowiły inaczej). Osoby nie stosujące się do obowiązujących przepisów, poleceń organizatorów w tym zakresie oraz postanowień regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w biegu.

Organizator zastrzega możliwość odwołania biegu lub zorganizowania imprezy w formie wirtualnej lub terminie późniejszym (ewentualny regulamin zostanie dodatkowo opublikowany) w przypadku niepomyślnej sytuacji epidemiologicznej lub obowiązywania ograniczeń i przepisów nadrzędnych.

7.    Kontakt

Koordynator biegu:
Wiesław Jerulank
tel. 604 550 860
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga: Interpretacja Regulaminu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne wynikające z uczestnictwa w biegach rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Maratonka Grajewo, ul. Strażacka 2, 19-200 Grajewo tel. 604 550 860.

2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyżej wzmiankowanym podmiotem.

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

–     dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

–     wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.